Publiceras av Polarforskningssekretariatet - Nr. 4 / Maj 2015
Sverige och USA signerar forskningsavtal

Björn Dahlbäck och Kelly Falkner har undertecknat samarbetsavtal mellan Sverige och USA. USA:s ambassadör i Sverige Mark Brzezinski, minister Helene Hellmark Knutsson och Sveriges ambassadör i USA Björn Lyrvall i bakgrunden.
Foto: Kimberly Åkerström.

Svensk-amerikanskt samarbete i Arktis med isbrytaren Oden


Kelly Falkner, direktör för Office of Polar Programs vid National Science Foundation (NSF) och Polarforskningssekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck har undertecknat ett avtal som för samarbetet inom Arktisforskningen mellan Sverige och USA framåt.

Vid konferensen The Arctic – hot or cold? som hölls 19–20 maj, diskuterade ett hundratal deltagare inom politik, forskning, teknik och näringsliv klimatförändringarnas påverkan. Vid konferensens andra dag medverkade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och talade om vikten av internationellt forskningssamarbete i Arktis. I anslutning till ministerns tal undertecknade Polarforskningssekretariatet och NSF en överenskommelse som är ett konkret steg vidare i det begynnande samarbetet kring forskning i Arktis med isbrytaren Oden.

Överenskommelsen, som bygger på ett tidigare slutet intentionsavtal, reglerar i detalj den första gemensamma forskningsexpeditionen som sker nu i sommar i området nordväst om Grönland. En andra expedition planeras att genomföras 2017 eller 2018.

I sitt tal beskrev Helene Hellmark Knutsson också isbrytaren Odens unika kapacitet som forskningsfartyg. För fortsatt framgångsrik forskning i Arktis behövs kraftfulla fartyg utrustade för forskning. Ministern beskrev att regeringen kommer att ta initiativ till nästa generations polarforskningsfartyg, med målet att ha ett nytt fartyg i drift omkring 2030.

I mars i år hölls en workshop om forskningsteman och prioriteringar, i ett tänkt fortsatt långsiktigt svensk-amerikanskt samarbete kring Oden. Slutsatserna är en viktig grund för hur samarbetet mellan Sverige (genom Polarforskningssekretariatet, Vetenskapsrådet och Formas) och USA (NSF) tas vidare. Rapporten från workshopen färdigställs just nu och väntas distribueras tidigt i juni.

Regeringens pressmeddelande om forskningsavtalet

Polarforskningssekretariatet pressmeddelande om svensk-amerikanskt samarbete i Arktis med isbrytaren Oden

Diskussioner under konferensen The Arctic – hot or cold?

Amiral Robert J. Papp, Jr., U.S. Special Representative to the Arctic, och Krister Bringéus, svensk Arktisambassadör, under konferensen The Arctic – hot or cold? Foto: Kimberly Åkerström.

Lyckad svensk Arktiskonferens i Washington


I samband med att USA tog över ordförandeskapet i Arktiska rådet hölls konferensen The Arctic – hot or cold? 19–20 maj på House of Sweden i Washington DC, USA. Konferensen syftade till att stärka och uppmärksamma det svensk-amerikanska bilaterala samarbetet kring den arktiska regionen i fyra prioriterade områden – politik, forskning, klimatsamarbete och hållbart näringslivsutvecklande. Den samlade cirka 130 amerikanska och svenska beslutsfattare inom de prioriterade områdena under två dagar.

– USA är en av de viktigaste samarbetspartnerna för Sverige inom polarforskningen, säger Polarforskningssekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck. Att genomföra en konferens om Arktis i USA när USA nyligen tagit över ordförandeskapet i Arktiska rådet, var viktigt för både Sverige och samarbetet mellan länderna.

Presentationer från konferensen The Arctic – hot or cold?

Fyra Arktisexperter svarar på frågan: Why do we need to care about the Arctic region? (Film)

Mer information om The Arctic – hot or cold?

Isbrytaren Oden i Grönlandshavet 2012

Långsiktigt svensk-amerikanskt samarbete kring isbrytaren Oden. Foto: Jan-Ola Olofsson.

SWEDARCTIC 2015


Undertecknandet av det svensk-amerikanska samarbetsavtalet i Washington DC, USA, säkrar detaljerna kring sommarens gemensamma forskningsexpedition till området kring Petermannglaciären på nordvästra Grönland 29 juli–31 augusti 2015.

Isbrytaren Oden kommer att fungera som plattform för den forskning som kommer att utföras i havet, på glaciären och på land. Ett femtiotal internationella forskare kommer att arbeta med forskningsprojekt inom bland annat oceanografi, maringeologi och zooekologi. Läraren Christina Fröjd från Bruksgymnasiet i Gimo är utsedd inom Polarforskningssekretariatets lärarprogram och kommer att ingå i ett av forskningsprojekten ombord.

Petermann 2015

Oceanografen Anna Nikolopoulos från AquaBiota Water Research, deltar just nu i den internationella och tvärvetenskapliga expeditionen Transitions in the Arctic Seasonal Sea Ice Zone (TRANSSIZ) ombord på det tyska forskningsfartyget Polarstern i Norra ishavet.

TRANSSIZ

Svensk polarforskning under 2014


Polarforskningsportalen har fyllts på med forskarrapporter från expeditionerna i Antarktis 2013/14 och Arktis 2014. Rapporterna skildrar svensk polarforskning under året i ord och bild och ger en inblick i hur arbete och vardag har sett ut under forskningsexpeditionerna.

Polarforskningsportalen är en vidareutveckling av den populära årsbok som sekretariatet har publicerat sedan många år. Portalen innehåller mängder med information om svenska forskningsexpeditioner från 1999 och framåt.

Förhistoriskt DNA avslöjar hundens ursprung


Människans bästa vän, hunden, kan ha funnits långt längre än vi trott. En ny studie visar att hundens föregångare skiljdes från vargen redan någon gång mellan 27 000 och 40 000 år sedan. Analyser av arvsmassan från en förhistorisk varg från Tajmyrhalvön i ryska Arktis visar att den var närbesläktad med den gemensamma föregångaren till dagens vargar och hundar.

https://www.youtube.com/watch?v=oI8pSxnfyDQ

Läs mer om studien

Skolans polardagar

För sjätte gången arrangerar Grenna Museum Skolans polardagar. Det är ett tillfälle där skolklasser får träffa unga forskare som berättar om pågående forskning i Arktis och Antarktis. På museigården finns även tält uppsatta där forskarna visar upp utrustningen som används under expeditioner i fält. Anmäl din klass senast den 12 juni.

Skolans polardagar 2015

Resebidrag för ung forskare till Polar Data Forum

Betydelsen av tillgång och utbyte av forskningsdata via e-infrastrukturer uppmärksammas allt mer inom forskningen och det omgivande samhället. Polar Data Forum hålls 27–29 oktober i Waterloo, Kanada, och Polarforskningssekretariatet erbjuder resebidrag till forskare tidigt i karriären (doktorand eller förstagångspostdok).

Resebidrag för ung forskare till Polar Data Forum

Foto: Björn Eriksson

Svensk polarforskning bra på internationella samarbeten

På förfrågan av Polarforskningssekretariatet har Vetenskapsrådet genomfört en bibliometrisk kartläggning av polarforskningen i Sverige med fokus på publikationsvolym, ämnesområde, internationellt samarbete, nationell fördelning och citeringsgrad. Rapporten Bibliometric survey of polar research in Sweden visar att nästan all polarforskning i Sverige (84 procent) publiceras i internationella samarbeten – bäst i Norden.

– Rapporten är ett viktigt underlag för att skapa en bild över var och hur polarforskning bedrivs i Sverige och kommer tillsammans med en fortsatt kartläggning utgöra underlag till Polarforskningssekretariatets strategiska beslut, säger föreståndare Björn Dahlbäck.

Artiklar med svenska författare citeras ungefär lika mycket som världsgenomsnittet, men högst bland de nordiska länderna. Rapporten visar också att Stockholms universitet följt av Uppsala universitet är de lärosäten i Sverige som publicerar flest artiklar.

Bibliometric survey of polar research in Sweden

Stipendier till unga forskare

Antarktisorganisationerna SCAR och COMNAP utlyser stipendier för att locka och uppmuntra unga forskare. Sex stipendier utlyses 2015 och de är värda upp till 15 000 dollar styck. Sista ansökningsdag är 3 juni.

SCAR and COMNAP Fellowships

Forskarassistent i arktisk ekosystemvetenskap

Climate Impacts Research Centre (CIRC) söker en forskarassistent i arktisk ekosystemvetenskap. Speciellt intressanta är kandidater som inriktar sin forskning mot klimateffekter på ekologiska och biogeokemiska mönster och processer på skalan av hela ekosystem eller avrinningsområden, inkluderande terrestra och akvatiska ekosystem, eller högre nivåer.

Forskarassistent i arktisk ekosystemvetenskap

Arktis och rymden

I en tvärvetenskaplig studie vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har Arktis undersökts både ur ett säkerhetspolitiskt och rymdteknologiskt perspektiv. De geostrategiska förändringarna och den teknologiska trenden presenteras i rapporten.

Arktis och rymden – rapport från FOI

Foto: Jan-Ola Olofsson

IASC 25 år

I augusti 1990 undertecknades stadgarna för International Arctic Science Committee (IASC). Ceremonin ägde rum i Resolute Bay, Kanada och Sverige representerades av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) genom sin ständige sekreterare Carl-Olof Jacobson. KVA blev också genom sin Polarforskningskommitté den svenska medlemsorganisationen. Det är således tjugofem år sedan, och detta jubileum har uppmärksammats med en vacker och innehållsrik jubileumsskrift, som presenterades vid det nyss avslutade ASSW i Japan i april.

Polarforskningssekretariatets tidigare föreståndare Anders Karlqvist berättar om IASC:s 25 år

Foto: Morten Joergensen

Twitter- och boktips

I Polar Bears on the Edge belyser Morten Joergensen andra sidor av bevarandefrågorna kring isbjörnspopulationen och det faktum att många isbjörnar fortfarande skjuts till döds, men att detta lätt faller i skuggan av hotet från klimatförändringarna.

Polar Bears on the Edge

European Polar Board finns nu att följa på Twitter; @EuPolarBoard.


Polarnytt ges ut av Polarforskningssekretariatet. Citera oss gärna, men ange källan!

Ansvarig utgivare: Björn Dahlbäck
Redaktion: Daniella Gredin, Eva Grönlund, Jan-Ola Olofsson, Ida Kinner

ISSN 2001-5895 Publiceringsdatum 29 maj 2015


polarnytt@polar.se •  www.polar.se