Webbversion

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - nr 3 / maj 2016

Gruppfoto på Oden

Deltagarna workshop på Oden i Helsingborg. Foto: Jan-Ola Olofsson

Arctic Ocean 2016

I sommar genomförs Arctic Ocean 2016, en forskningsexpedition i samarbete med Kanada, med de båda isbrytarna Oden och Louis S. St-Laurent.

Under maj och juni ligger isbrytaren Oden vid kaj i Helsingborg för att utrustas och förberedas inför sommarens forskningsexpedition i Arktiska oceanen. Förra veckan fick de deltagande forskarna tillfälle att mötas under en workshop för att planera det praktiska forskningsarbetet. Expeditionsdeltagarna genomgick också en säkerhetsutbildning, med bland annat övningar i brandskydd, överlevnadsteknik och livbåt.

Oden avreser från Longyearbyen på Svalbard 8 augusti för att möta upp Louis S. St-Laurent och inleda expeditionen. Fartygen kommer att arbeta i Arktiska oceanen, främst i Amundsenbassängen och områdena kring undervattensbergskedjorna Lomonosovryggen och Alpharyggen. Expeditionen pågår i sex veckor.

Insamling av data om havsbotten

Det kanadensiska forskningsprogrammet har till syfte att samla in data om den kanadensiska kontinentalsockelns utsträckning. Insamlad data kommer att ligga till grund för Kanadas anspråk på områden som är en förlängning av landets kontinentalsockel enligt FN:s havsrättskonvention (UNCLOS). Forskare ombord på de båda fartygen kommer att arbeta med att kartlägga havsbottens utseende och uppbyggnad.

Mary-Lynn Dickson, Natural Resources Canada, kommer att vara Lead Scientist ombord på Louis S. St-Laurent. Gary Sonnichsen, Natural Resources Canada, ska arbeta ombord på Oden som Liaison Officer.

Miljökemi, maringeologi och atmosfärforskning

De svenska forskningsprojekten har inriktning på miljökemi, maringeologi och atmosfärforskning. Ombord finns även danska och norska forskningsprojekt inom maringeologi respektive ismekanik. Katarina Gårdfeldt, Chalmers tekniska högskola, är Co-Lead Scientist ombord på Oden.

Det miljökemiska projektet undersöker mönster för nedfall och återföring av tungmetaller, framförallt kvicksilver, i luft, hav, snö och is. Ett av syftena är att studera havsisens roll i transporten av föroreningar.

Inom det maringeologiska projektet kommer forskarna att kartlägga havsbotten och de översta sedimentlagrens utseende och uppbyggnad för att få ledtrådar om Arktiska oceanens geologiska och oceanografiska utveckling.

Atmosfärforskarna kommer att undersöka energiutbytet i den del av atmosfären som är närmast jordytan för att få en ökad förståelse av viktiga klimatprocesser i Arktis.

Forskare tidigt i karriären

Polarforskningssekretariatet har bjudit in nio forskare som är tidigt i sin karriär för att delta ombord på isbrytaren Oden. De kommer att arbeta inom olika forskningsområden, med en senior forskare som mentor, och därmed få en omfattande utbildning i marina fältmetoder. Två av forskarna kommer att arbeta med utökade forskningsprojekt; ett projekt kring mikroplaster i havet och ett om aerosoler.

Konstnärsprogrammet

Regissören Åsa Johannisson, Stockholms konstnärliga högskola samt konstnärlig ledare för Cirkus i Glasriket, kommer att delta i expeditionen inom ramen för Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram. I sitt arbete ombord kommer Åsa att undersöka och kritiskt reflektera över tvärvetenskaplig samverkan mellan konst och forskning, vilket bland annat kommer att redovisas i form av föreställningen Polar på scen. Föreställningen är ett samarbete mellan Share Music Sweden, Grenna Museum, Svalbard Museum, Islands konsthögskola och Göteborgs universitet.

Följ Arctic Ocean 2016 i Polarforskningsportalen

Intervju med Mary-Lynn Dickson

Intervju med Lead Scientist Mary-Lynn Dickson, Natural Resources Canada.

Intervju med Katarina Gårdfeldt

Intervju med Co-Lead Scientist Katarina Gårdfeldt, Chalmers tekniska högskola.

ARKTIS

Anmäl intresse för att delta i expedition med Oden 2018

Polarforskningssekretariatet, Vetenskapsrådet och Formas planerar tillsammans med National Science Foundation (NSF), USA, en gemensam expedition till Arktiska oceanen under sommaren 2018.

För forskare med pågående projektbidrag från Vetenskapsrådet, Formas eller annan forskningsfinansiär, finns det nu möjlighet att anmäla intresse för deltagande i expeditionen. Sista ansökningsdag är 16 september 2016.

Läs mer om hur du anmäler ditt intresse

En ny integrerad EU-politik för Arktis

EU:s utrikesrepresentant och EU-kommissionen antog 27 april ett förslag till politik för EU:s verksamhet i den arktiska regionen. Den kommer att intensifiera EU:s verksamhet och engagemang i regionen genom 39 åtgärder inriktade på klimatförändring, miljöskydd, hållbar utveckling och internationellt samarbete. Särskild tonvikt läggs på forskning, vetenskap och innovation inom alla de prioriterade områdena.

En ny integrerad EU-politik för Arktis

Amerikansk-nordiskt toppmöte med Arktisfokus

Vid det amerikansk-nordiska toppmötet som hölls i Washington, DC, nyligen, diskuterades bland annat säkerhetspolitik och klimat. Överläggningarna resulterade i en gemensam deklaration som tar upp en rad frågor som är viktiga för Arktis. Där lyftes bland annat fram vikten av att:

  • stärka arbetet, både inom Arktis och globalt, för att ta itu med de miljöutmaningar som regionen står inför, bland annat genom att hitta en balans mellan bevarande och ett hållbart nyttjande av miljön,

  • arbeta enligt högsta globala standard, bästa internationella praxis och försiktighetsprincip, när man överväger ny och befintlig kommersiell verksamhet i Arktis, inklusive olje- och gasverksamhet,

  • främja skydd och bevarande på vetenskaplig grund, med hänsyn till nationella och globala klimatmål.

John P. Holdren, chef för Vita husets forskningspolitiska avdelning, har presenterat agendan för Arktismötet i Washington, DC, 28 september 2016. Då kommer forskningsministrar, myndigheter och organisationer att mötas för att diskutera Arktisfrågor. Vita huset uppmanar även individer, organisationer och institutioner att rapportera in aktiviteter som genomförs för att öka medvetenheten om Arktis utmaningar.

ANTARKTIS

Ankomst till fältlägret i Helliwell Hills. De första i expeditionsmedlemmarna har landat med en Twin Otter på glaciären. Foto: Jörg Giese

Levde ryggradsdjur i Victoria Land?

Nu finns en ny forskarrapport från vinterns Antarktissäsong i Polarforskningsportalen. Det är paleontologen Thomas Mörs, Naturhistoriska riksmuseet, som berättar om expeditionen GANOVEX XI till norra Victoria Land.

Sveriges delegation vid ATCM

Antarktisfördragets årliga möte

Förra måndagen inleddes Antarktisfördragets årliga möte (ATCM) i Santiago i Chile. Under veckan har också möten inom miljöskyddsprotokollet (CEP) pågått. Sverige har representerats av svenska ambassaden i Chile och Polarforsknings-
sekretariatets miljöhandläggare.

NOTISER

Polarforum 22–23 november

Årets möte för Polarforum hålls 22–23 november. Polarforum är en mötesplats för alla forskare med verksamhet om och i polarområdena, fjällen samt andra nordliga områden. Syftet är att genom arbetsgrupper och nätverkande ge tvärvetenskapliga kontaktytor mellan forskare, Polarforskningssekretariatet och andra aktörer.

Ny polardoktor

Francis Freire vid institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet disputerade nyligen på sin avhandling High Arctic submarine glaciogenic landscapes: their formation and significance. Francis har bland annat deltagit i Arktisexpeditionerna LOMROG III och Petermann 2015.

Ledig tjänst på IASC

International Arctic Science Committee söker en exekutiv sekreterare. Sista ansökningsdag är 15 juni.

ASSW 2017

Fram till 30 juni går det att skicka in förslag till programmet för Arctic Science Summit Week (ASSW) i Prag 2017.

Arctic futures

1 juni anordnar Stockholm Environment Institute och KTH ett seminarium med temat Arctic futures – past and present.

Polarforskningsportalen

 


polarnytt@polar.se    www.polar.se