Webbversion
För att vara säker på att du får detta mail, lägg till polar@info.polar.se i din adressbok.

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - nr 1 / januari 2017

Forskare på havsisen.

Foto: Jan-Ola Olofsson

Ansök om stöd till polarforskning

Tre stöd till svensk polarforskning är nu öppna för ansökningar.

Operativt stöd på projektnivå kan sökas för att genomföra fältarbeten som syftar till att samla in data och prover i polarområdena. Med stöd på projektnivå avses operativt stöd i en omfattning som motsvarar behovet för en enskild forskare eller forskargrupps projekt. Sista ansökningsdag är 31 mars 2017.

Stöd i mindre omfattning (SiMO) är ett begränsat logistiskt/operativt stöd för att genomföra projekt, eller delar av projekt, som inte kräver så lång tid för förberedelse eller en stor budget. Det går att ansöka om SiMO när som helst under året, dock senast två månader innan eventuellt fältarbete inleds.

Stöd för polara nätverksaktiviteter täcker kostnader för arrangemang som bidrar till att stärka nätverk och koordinera aktiviteter inom svensk polarforskning. Sista ansökningsdag är 6 mars 2017.

Forskningsexpeditionen MAGIC-DML

Nu har forskargruppen med Neil Glasser, Nathaniel Lifton, Ola Fredin och Jennifer Newall anslutit och det är fullt hus på forskningsstationen Wasa i Antarktis. Forskarna ska arbeta ute i fält fram till slutet av februari.

Polarforskningsportalen kan du följa expeditionen och arbetet i fält och på Wasa.

Jenny Newall

Jennifer Newall i Antarktis. Foto: Henrik Törnberg

RAPPORTER

Slutrapport om behov av ett isbrytande forskningsfartyg

I december slutrapporterade Polarforskningssekretariatet regeringsuppdraget att utreda statens behov av ett isbrytande forskningsfartyg. Slutrapporten innehåller en fortsatt och fördjupad analys av forskningsbehoven och utförliga förslag på hur staten på bästa sätt kan tillgodose forskningsbehoven genom en långsiktig lösning för forskningsfartyg med isbrytande kapacitet.

I utredningen framkommer att

  • behovet av isbrytande forskningsfartyg är fortsatt stort
  • internationell samverkan bör vara en utgångspunkt
  • en framtid utan ett svenskt isbrytande forskningsfartyg skulle ge irreparabla skador
  • årliga svenskinitierade internationella forskningsexpeditioner
  • Oden kan ge värdefulla underlag för planeringen av ett nybygge.

Läs utredningen

Bibliometrisk analys

Som ett underlag till utredningen, har sekretariatet låtit göra en bibliometrisk analys i två delar av de publikationer som producerats baserat på forskningsverksamhet ombord på isbrytaren Oden.

Analysen visar bland annat att dessa publikationer har god citeringsframgång och att forskningen bedrivs inom samarbeten med internationella lärosäten med högt vetenskapligt renommé.

Läs den bibliometriska analysen i sin helhet

Isbrytaren Oden

Isbrytaren Oden. Foto: Ida Kinner

ABISKO NATURVETENSKAPLIGA STATION

Foto: Jennie Wikström

Konststudenter i Abisko

Kungl. Konsthögskolans program för fri konst har sedan 2013 förlagt en kurs för studenterna till Abisko naturvetenskapliga station vintertid. Syftet med vistelserna är att studenterna ska lära sig mer om hur konstnärskapet påverkas av en annan omgivning än den invanda samt att studera kopplingar mellan den naturvetenskap som bedrivs på forskningsstationen och konst.

USA-ambassadör på besök i Abisko.

Foto: Michael J. Layne

Ambassadör på besök i Abisko

Azita Raji, USA:s ambassadör i Sverige, besökte Abisko naturvetenskapliga station i mitten av januari. Besöket syftade till att ytterligare informera ambassaden om de olika samarbeten Sverige har med USA inom polarforskning.

NOTISER

Nya ledamöter

Regeringen har utsett tre nya ledamöter till sekretariatets insynsråd: Lena Gustafsson, professor och tidigare rektor vid Umeå universitet, Peter Sköld, professor, Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) och Eva Thörnelöf, enhetschef, Naturvårdsverket.

Nominera till polarpris

Fram till 17 maj går det att skicka in nomineringar till 2017 års Tinker-Muse Prize, som delas ut till personer som genom forskning eller politik gjort värdefulla insatser för Antarktis.

Vinn en Arktisexpedition

Det EU-finansierade projektet EDU-ARCTIC bjuder in lärare och elever i hela Europa att delta i Arctic Competitions. Genom att utforma och skicka in sitt eget forsknings- eller innovationsprojekt är man med och tävlar om ett besök på en arktisk forskningsstation.

ANTARKTIS ÄR UNIKT

Antarktis är unikt

Foto: Fredrik Jutfelt

Under många miljoner år har Antarktis varit isolerat från omkringliggande landområden och det gör det till en unik plats. Den svenska lagen om Antarktis medför bland annat att alla svenskar som vistas eller bedriver verksamhet där behöver tillstånd.

Lag om Antarktis

Foto: Sarah Greenwood

Nu finns två nya trycksaker som beskriver lagen om Antarktis och vad som krävs för att bedriva verksamhet eller vistas där.

Beställ trycksakerna här

Följ vårt TwitterflödeFölj oss på Twitter

I sekretariatets Twitterflöde finns snabba och korta uppdateringar om vad som händer i polarvärlden. Följ oss och retweeta gärna!
@polarforskning

 


polarnytt@polar.se    www.polar.se